Faglig forum

Gerd Inger Moe

Velkommen til denne nye siden hvor jeg skal legge ut korte notiser knyttet til praktisk gjennomføring av Utviklende opplæring i matematikk.  Tanken er at jeg tar opp spørsmål og tema som jeg har erfart gjennom egen praksis og kontakt med skoler.
Likeledes er det et mål at lærere kan ha et forum hvor de kan komme med tanker, spørsmål og problemstillinger vedrørende Utviklende opplæring i matematikk.

Gledelig at så mange lærere har valgt å bruke Utviklende opplæring i matematikk!
Jeg har vært på flere skolebesøk og blitt så imponert over aktive og deltakende elever og engasjerte lærere som tydeligvis trives med denne undervisningsformen.

Undervisningsmodellen er nok uvant for mange, og en del problemstillinger vil kanskje oppstå.  Jeg har fått flere spørsmål via mail og telefon, og tanken på å skrive på hjemmesiden dukket opp. Da kan flere lærere som er interessert delta.
I arbeidet som lærer finnes knapt noen fasitsvar på mange problemstillinger. Læreren er profesjonell, kjenner klassen, den enkelte elev og foresatte og har ansvaret for å operasjonalisere ideene i det praktiske arbeidet i klassen. Dette utelukker likevel ikke at man kan ha nytte av tips og råd.  Setter derfor pris på at lærere sender inn spørsmål og tema til forlaget (e-post adresse: post@barentsforlag.com), så skal jeg svare så godt jeg kan.
Flere lærere er opptatte av de svake elevene, og første innlegg handler derfor om det.

Andre aktuelle tema kan være:
— Samarbeid med hjemmet
— Rammer og læringskultur, herunder utstyr til klasserommet
— Arbeid med ukeplan, bruk av grunnbøkene, rød og blå oppgaver og oppgaveheftene, lekser
— Minstekrav for hva elevene skal ha lært på de ulike trinnene

Hva med de svake elevene i dette opplegget?

I skolen finnes elever med ulike erfaringer, evner og personlige egenskaper.  Noen har diagnoser.   Andre har vanskelige hjemmeforhold.   Uansett hvilke forutsetninger den enkelte har, er det skolens opplagte plikt til å stille forventninger og faglige og sosiale krav til alle.  Det er å vise den enkelte respekt og anerkjennelse. I tillegg skal elevene lære å sette seg mål og skape forventinger til seg selv.  Alle elever har utviklingsmuligheter, alle elever skal utfordres.  Hvilke muligheter har den enkelte?  Hva kan de?  Hvordan kan læreren hjelpe? Utvikling er et dynamisk begrep.. Erfaring flere lærere har gjort, er at mange av de svakeste elevene får med seg mer enn forventet selv når oppgavene er ganske utfordrende.  Elevene må aldri undervurderes!

Rammer og læringskultur Utstyr i klasserommet

Rammer:

Arbeid med Utviklende opplæring i matematikk krever struktur og gode rammer i klassen.  Tiden skal utnyttes til læring.  Gjennom økten skal flere utfordrende oppgaver arbeides med. 

Læreren sørger for at det oppnås mest mulig faglig fokus ved for eksempel å:

En skoletime med Utviklende opplæring i matematikk

Gjennom kurs og møter med lærere har det vært en del spørsmål og problemstillinger når det gjelder praktisk gjennomføring av Utviklende opplæring læring i matematikk. Her følger noen moment som kan være av interesse for mange.

Hvordan foresatte kan hjelpe til?

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere og støttespillere i barnas opplæring og utvikling. Et godt samarbeid mellom skole og hjem kan utgjøre en forskjell i barnas trivsel og læring. 
Utviklende opplæring i matematikk kan by på utfordringer og usikkerhet om hvordan foresatte kan hjelpe sine barn med lekser og læring av begrep på skolen. Hva kan læreren gjøre for å få dette best til å fungere? 
Før foreldremøtet er det vanlig å sende hjem et skriv med forskjellig informasjon. Her kan det også skrives om opplegget i matematikk, for eksempel hva som forventes at foresatte skal hjelpe til med. Ytterligere informasjon blir gitt på foreldremøtet. Grunnbøkene kan sendes hjem et par dager i forkant av møtet om høsten slik at foresatte kan se i dem.

Hvorfor er det viktig for elevene å ha lærebøker?

Lærebøker hører med til enhver utdanning og er en del av vår kultur. De gir oversikter over innhold og progresjon i lærestoffet. For både barn og voksne er det greit å vite hva som skal læres. Fra min egen praksis har jeg opplevd at elevene har blitt motiverte av å se gjennom lærebøkene når de ble delt ut på begynnelsen av skoleåret. Husker uttrykk som: «Se, dette skal vi lære!» «Hva er dette, lærer?»

Utviklende opplæring i matematikk

av GERD INGER MOE OG SVERRE MOE

Utviklende opplæring i matematikk, såkalt russisk matematikk, er en metode som får økt oppslutning. Opplegget kan imidlertid innebære utfordringer i forhold til lærerens praksis.

Hva er faglige minstekrav for elevene på 1.–3.trinn?

Prinsippet fokuserer på et obligatorisk minstekrav og deretter på maksimal individuell utvikling.  Det er ønskelig at hver enkelt elev utvikler seg maksimalt både sosialt og faglig.  Gjennom jobbing i klassen og samarbeid med hverandre vil elevene utvikle stadig større forståelse av begreper og innsikt i egen og andres tenkemåter.  Elevene utvikler hele tiden større forståelse for tall, ulike mønster og får stadig høre flere løsningsforslag på oppgaver.  Den generelle utviklingen av barnet med ulike aktiviteter, logisk tenkning, observasjon, analyse, memorering og kreativitet, jobbes det med hele tiden.  Alle barn deltar.