Hva er faglige minstekrav for elevene på 1.–3.trinn?

Et av prinsippene i Utviklende opplæring i matematikk er slik:

Systematisk og målrettet utvikling av hvert eneste barn

Prinsippet fokuserer på et obligatorisk minstekrav og deretter på maksimal individuell utvikling.  Det er ønskelig at hver enkelt elev utvikler seg maksimalt både sosialt og faglig.  Gjennom jobbing i klassen og samarbeid med hverandre vil elevene utvikle stadig større forståelse av begreper og innsikt i egen og andres tenkemåter.  Elevene utvikler hele tiden større forståelse for tall, ulike mønster og får stadig høre flere løsningsforslag på oppgaver.  Den generelle utviklingen av barnet med ulike aktiviteter, logisk tenkning, observasjon, analyse, memorering og kreativitet, jobbes det med hele tiden.  Alle barn deltar. 

Med minstekrav for elevene på 1.–3.trinn tenkes det her først og fremst på grunnleggende ferdigheter i regning.  Nedenfor vises en oversikt over hvilke ferdigheter som skal mestres for hvert trinn.

  • trinn: Den lille addisjonstabellen. Skrive sifrene 0-9 rett.
  • trinn: Den store addisjonstabellen. Multiplikasjonstabellen opp til 5∙5.
  • trinn: Multiplikasjonstabellen opp til 10 ∙ 10.

Før man øver inn disse ferdighetene er det selvsagt en forutsetning at det har blitt jobbet med forståelse, resonnering og ulike tenkestrategier for å komme fram til svar.  Etter det (og noen ganger parallelt) er det nødvendig å øve inn disse grunnleggende ferdighetene.  Faget vil oppleves lettere, og elevene vil bruke mindre energi og tid til å finne svar på enkle oppgaver.  Automatisering av de ulike tabellene gjør også alle elever i stand til å være med på mer kompliserte utregninger.  Det gir en følelse av mestring og økt selvfølelse.  På sikt vil det være en stor vinning for den enkelte som kan bruke kreftene sine på mer interessante problemstillinger i faget.

Hvordan jobbe med grunnleggende ferdigheter og hvordan kontrollere at det er lært?

Rett skriveretning på sifrene kan spores i luften, på store plakater som henger i klasserommet eller på en øvingsbok.  Det behøves ikke alltid å bruke blyant og papir. 
Det er lurt å bruke noen minutter hver time til muntlig eller skriftlig øving på grunnleggende ferdigheter i matematikk.  Læreren sørger for at det blir variasjon i måten å øve inn tabellene på. 

På ukeplanen og /eller tavlen kan det skrives kombinasjoner av ferdighetsmål hver uke. Foresatte bør informeres om hva som forventes at elevene skal lære i gitte perioder og følge opp hjemme.  Ferdighetsmålene bør også være et tema på foreldremøte.  Det er viktig å argumentere for betydningen av å lære disse grunnleggende ferdighetene. 
Korte prøver kan vise hvordan den enkelte ligger an i forhold til målsetting. Læreren ser fort hvilke elever som trenger mer øving.  Jeg lot elevene ta tiden på seg selv ved flere av disse prøvene.  På tavlen, ble det skrevet 1 min., 2 min. osv.  I de tilfellene prøven var lik fra uke til uke, kunne eleven se egen framgang.  

Etter 3.trinn kan matematikktimene brukes til mer interessante og utforskende oppgaver enn å drille på tabellene.  Derfor er det viktig å sette noen markører for hva som skal ha blitt lært for å gjøre unna de elementære ferdighetene.  Da kan klassen og den enkelte arbeide med mer interessante oppgaver i timene.

Tabellkunnskap må overlæres av samtlige elever.  Ingen unntak!  De faglig svakeste elevene vil ha en fordel av å mestre de grunnleggende ferdighetene.  På 4.trinn vil de kunne være mer aktiv deltakende i timene og være med på å regne ut mer kompliserte uttrykk.  Det gir mestringsfølelse.

For noen elever kan det bety ekstra egen innsats hjemme i samarbeid med foresatte for å automatisere de ulike kombinasjonene. Såkalte ”svake” elever må arbeide litt mer og må møte krav og positive forventninger fra alle voksne.  Det er å vise barn respekt.  

Det er viktig å ikke gi opp underveis når man er nesten i mål.  Faren for at det glemmes igjen er stor, og mye tid er gått til spille!