Privacy Policy

Personvern

Vårt dokument om personvern omhandler den informasjonen Barentsforlag har innhentet gjennom våre mobil-applikasjoner og bruken av denne informasjonen.

Vi innhenter ingen personopplysninger fra barn med våre applikasjoner.

Når du laster ned og bruker våre applikasjoner, krever vi ikke at du sender inn noen informasjon, og vi lagrer ingen informasjon om deg eller dine utstyrsenheter bortsett fra ikke-personlige opplysninger om varigheten på den applikasjonen du bruker og hvordan den brukes, for eksempel hvilke bilder som blir brukt og hva som gjøres ved bruk av våre mobil-applikasjoner.

Vi gir ikke noen ikke-personlige opplysninger til noen utenfor vårt forlag.

Vi overholder Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Våre hjemmesider og applikasjoner overholder Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn under 13 år. I det tilfellet en bruker opplyser om at han eller hun er under 13 år, enten i et spørsmål om hjelp eller i en annen form for tilbakemelding, vil vi ikke samle, lagre eller bruke dette, men slette enhver brukeropplysning på en forskriftsmessig måte. 

Nyhetsbrev vil ikke bli implementert.

For å få opplysninger om nye applikasjoner vi utgir, trenger vi e-postadressen din.

Vi tillater brukere å kontakte oss dersom de har spørsmål om brukerstøtte når det gjelder våre mobil-applikasjoner. Hvis du sender oss et slikt spørsmål, kan vi motta din e-postadresse og andre opplysninger i forbindelse med ditt spørsmål («Support Information»). Vi bruker kun Support Information.

Deling av opplysninger

Vi bruker kun Support Information som støtte til interne operasjoner som angår vår hjemmeside og applikasjoner i henhold til Del 312.2 av COPPA-reglene av 01.07 2013. Vi leier ikke ut eller selger e-postadressen din.

Cookies

Når du besøker hjemmesiden vår, kan vi sende cookies til datamaskinen din som utelukkende identifiserer din browser. Cookies bruker vi for å forbedre kvaliteten på våre tjenester ved at vi lagrer det brukeren foretrekker og bruken av sporingsopplysninger. De fleste browsere lar deg skru av cookies eller be din browser informere deg om at noen sender deg cookies.

Lenker til tredje parts hjemmesider

Vi kan presentere deg for lenker eller forbindelser til tredje parts hjemmesider eller tjenester fra vår hjemmeside (vi tillater ikke bruk av lenker inne i våre mobil-applikasjoner). Vi er ikke ansvarlige for personvern eller innholdet i en tredje parts hjemmesider.

Kontakter

Dersom du har spørsmål eller problemer i forbindelse med Personvern, kan du sende oss en e-post på post@barentsforlag.com.

 


Privacy Policy

Our Privacy Policy describes the information collected by our company Barentsforlag through our mobile applications and the use of the information.

We do not collect any personal information from children with our Apps.

When you download and use our mobile applications, we don’t require you to provide any information and we don’t collect any information about you or your device, except for nonpersonal information about the duration the App is used and how the App is used, such as the screens viewed and actions taken within our mobile applications.

We do not give out any nonpersonal information to anybody outside our company.

We comply with the Children’s Online Privacy Protection Act .

Our website and mobile applications comply with the Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”). We don’t knowingly collect personal information from children under the age of 13, and if in the event that a user identifies himself or herself as a child under the age of 13 through a support request or through any feedback, we will not collect, store or use, and will delete in a secure manner, any personal information of such user. 

Newsletters will not be implemented.

To receive information on new Apps we release, we need your email address.

We allow users to contact us if they have support questions about use of our mobile applications. If you submit a support request, we may receive your email address and other information you provide related to your support request (“Support Information”). We use Support Information only.

Information Sharing and Disclosure

We use Support Information only for the support for the internal operations of our website and Apps as provided under Section 312.2 of the COPPA rules effective July 1, 2013. We don’t rent or sell your email address.

Cookies

When you visit our website, we may send cookies to your computer that uniquely identify your browser. We use cookies to improve the quality of our service by storing user preferences and tracking usage information. Most browsers allow you to disable cookies or set your browser to alert you when cookies are being sent to your computer.

Links to Third Party Sites

We may provide links and/or connections to third-party web sites or services from our website (we don’t allow links within our mobile applications). We are not responsible for the privacy practices or content of these third-party sites.

Contact Us

If you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy, please send us an email at post@barentsforlag.com.